EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
iz arhiva ...
Skupščina AACC
Malo širši pogled ...
Tehnološki razgovori
Pri ministru Žagarju
Programi 2007 - 2013
Pri državnem sekretarju
Pobratenje I
Ne stojmo ob strani
Pobratenje II
Izvrstni kontakti
SEP Gornja Radgona
Sodelovanje regij
Slovenija članica EU
Srečanje z dr. Klestilom
Praznik lesa
Pohvala dejavnosti
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 
 

Skupščina AACC novembra 2005

Posredovanje stikov, informiranje in svetovanje
Predstvavniki/predstavnice AACC so v pretekli mandatni dobi sodelovali na raznih kongresih in čezmejnih srečanjih na državni in občinski ravni. AACC lobira na področju turizma, kmetijstva, varstva okolja in tehnologije. Ker so v Avstriji v prvi vrsti merodajne zvezne dežele pri uveljavljanju in financiranju programov Evropske unije, je pogodba s koroško deželno vlado izrednega pomena, ker zagotavlja tudi koroškim Slovencem enakopravno vključevanje v čezmejno sodelovanje s sosedskimi republikami.
AACC ima trenutno 90 članov/članic - 58 posameznikov, 15 podjetij, tri banke in 14 občin.
Aktivitete:
° V mesecu septembru 2002 je predaval v Vrbi tedanji slovenski minister za evropske zadeve in sedanji evropski komisar dr. Janez Potočnik
° Novembra istega leta je bila tedanja ministrica za giospodarstvo dr. Tea Petrin na Koroškem. Organizirali smo zanjo delovno kosilo s priložnostjo za razgovor z našimi partnerskimi firmami.
° V decembru 2003 se je ob obisku na Koroškem na pobudo AACC srečala ministrica RS za strukturno politiko in regionalni razvoj Zdenka Kovač s koroškimi gospodarstveniki.
° Julija 2004 je predaval evropski minister R Slovenije mag. Milan Cvikl.

Sodelovanje na občinski ravni:
° Uspešen zaključek projekta z občino Brda o vinskem turizmu med Brdi in Koroško
° Zaključek projekta o uporabi lesne biomase z občino Tržič.Trenutno se pripravlja projekt o dolgoročnem sodelovanju med celovškim Lake Side parkom in načrtovanim tehnološkim parkom v Tržicu.
° Pobratenje občin Bled in Vrfba na pobudo AACC
° Izvedba projekta o izdelavi modelov investicij v boljše koriščanje biomase z občino Slovenska Bistrica.
° Na pobudo občine Celje spremlja AACC projekt prometne infrastrukture, ki bodo tudi za koroško prebivalstvo velikega pomena, namreč načrtovanje izgradnje hitre ceste med Celjem in mejnim prehodom Holmec/Pliberk
° Pred kratkim je AACC zaključil za ministrstvo za regionalni razvoj primerjalno študijo in analizo črpanja sredstev EU iz skupinske pobude INTERREG III A Avstrija-Slovenija 2005-2006
Upravni odbor AACC:
Bernard Sadovnik (predsednik), Gerhard Weis (podpredsednik), mag. Filip Warasch (generalni tajnik), mag. Štefan Lesjak (financni referent)
Člani razširjenega odbora AACC:
Walter Fischer, DI Patrick Luh, DI Johann Ogris, mag. Vladimir Polzer, mag. Tina Rabl, dr. Igor Roblek, mag. Michael Schmidt, dr. Marjan Sturm,, Željkica Vincek Pascuttini in Toni Rifelj

 

SKUPŠČINA – GENERALVERSAMMLUNG
Petek / Freitag 11. 11. 2005 /15:00 / ZVEZA – BANK
9020 Klagenfurt/Celovec, Paulitschgasse 5-7

Dnevni red / Tagesordnung:
•  Pozdrav /Begrüßung: Predsednik/Obmann Bernard Sadovnik
•  Poročilo predsednika / Bericht des Obmannes
•  Poročilo generalnega sekretarja / Bericht des Generalsekretärs
•  Poročilo finančnega referenta / Bericht des Finanzreferenten
•  Poročilo revizorjev o izidu revizije / Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer zum Jahresabschluss
•  Sklepanje o spremembi pravil / Beschlussfassung über Statutenänderungen
•  Volitev Upravnega odbora in Preglednikov / Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
•  Motivacijski referat: podpredsednik Gerhard Weis / Impulsreferat: Obmann-Stv. Gerhard Weis

Po Skupščini ste prisrčno vabljeni na pršut in vino./Nach der Generalversammlung sind Sie herzlich zu einer Pršut- und Weinverkostung eingeladen.

Upravni odbor – Der Vorstand:
Bernard Sadovnik, predsednik / Obmann
Mag. Filip Warasch, generalni sekretar /Generalsekretär

 

 

Malo širši pogled na čezmejno sodelovanje

Eden od poglavitnih ciljev Evropske unije je tudi prizadevanje za uravnovešen in trajen razvoj regij, še posebno to velja za obmejne regije. To velja prav tako za gospodarski razvoj, kot tudi za razvoj na družbenem in kulturnem področju. Čezmejno regionalno povezovanje ni pomembno le za Koroško, marveč tudi za Slovenijo, saj je po svojem gospodarskem položaju neke vrste obmejna evroregija, saj je z izjemo Luksemburga tista evropska država z najvišjo stopnjo obmejnosti.
Za Evroregijo
Treba je priznati deželi Koroški, da se že nekaj časa z vnemo zavzema za razširitev in utrditev svoječasne ideje o tesnejšem sodelovanje na območju Alpe-Jadran. Prav tako se je nova slovenska vlada zavezala

   

v koalicijski pogodbi temu cilju. Evroregija bo pomenila za našo območje tesnejšo in bolj samozavestno sodelovanje predvsem na področjih gospodarstva, infrastrukture, socialnega razvoja in konkurenčnosti. Ne nazadnje lahko harmonizacija zakonodaje in zgodovinopisja ter skupna priprava čezmejnih projektov v teh regijah še najbolj koristi narodnostnim manjšinam, ki tukaj živijo.
Evroregija je prav tako tudi mirovni projekt in regulator negativnih efektov globalizacije, saj bo privabljiva za podjetja, ki stavijo na visoko tehnologijo v okolju, ki nudi dobre pogoje za kakovostno življenje. Nova zveza regij mora odgovarjati potrebam prebivalcev in jim jemati strah pred nepoznanim in tujim.

Zakaj AACC?
Temu cilju se od ustanovitve naprej čuti zavezanega tudi AACC Alpe – jadranski center za čezmejno sodelovanje, saj je že v prvem prospektu predstavil idejo prihodnosti o petih partnerjih v eni sami regiji. Zavedamo se seveda svojih korenin, ki nas pa ne obremenjujejo, marveč nam dajejo samozavest, da nastopamo kot enakovreden partner, ki s svojim znanjem prispeva k boljšemu razvoju celotne regije. V našem centru sodelujejo partnerji iz vrst slovenske narodne skupnosti, ki so ga tudi ustanovili in nimajo kompleksa manjvrednosti, številni iz vrst večinskega naroda v Avstriji ter seveda posamezniki in institucije iz Republike Slovenije. V okviru svojih povezav prvenstveno delujemo kot lobisti in katalizatorji in tako uspešno in učinkovito uresničujemo posamezne skupne projekte. Kot je zapisal nek član našega upravnega odbora, smo položaj slovenske narodne skupnosti, ki od Slovenije vedno nekaj zahteva, obrnili. Slovensko narodno skupnost želimo namreč predstaviti predvsem kot aktivno, samozavestno in usposobljeno skupino ljudi.
Kdo je vabljen k sodelovanju pri čezmejnih projektih?
Koroški koledar Slovenske prosvetne zveze si je v letošnjem letu izbral kot temo povezovanje in sodelovanje v obmejnem prostoru. Prikazuje dolg seznam opravljenih dejavnosti na kulturnem, športnem, gospodarskem, socialnem in znanstvenem področju. Odpira tudi vprašanje, ali nudi tako imenovana Evropa regij nove priložnosti. Iz vseh prispevkov sledi, da je potreb ogromno in da dela nikdar ne zmanjka. Pa še to: konkurenca je dobrodošla in nekaj zaželjenega, saj jo prav programi EU pospešujejo.
Vse, ki želijo z nami sodelovati pri nanizanih skupnih težnjah, predvsem mlade, izobražene in v prihodnost usmerjene ljudi, vabim, da se nam pridružijo.

Mag. Filip Warasch, generalni sekretar AACC

 


Tehnološki razgovori v Dobrovem (Brda)


Na sliki z leve: dr. Miro Polzer (vodja avstr. Znantvenega biroja v Ljubljani), Franc Praprotnik (podžupan Tržič), Bernard Sadovnik (predsednik AACC), mag. Eduard Mainoni (državni sekretar), dr. Jure Zupan (minister), Friedrich Morri (dežela Koroška), mag. Filip Warasch (generalni tajnik AACC), Christine Kogler (dežela Koroška), Franc Mužič (župan Brda), mag. Stefan Lesjak (finančni referent AACC), Aleš Simčič (podžupan Brda).

Na pobudo AACC so potekali v petek, dne 16. septembra 2005, v gradu Dobrovo (Brda) razgovori med slovenskim ministrom za znanost in tehnologijo dr. Juretom Zupanom in avstrijskim državnim sekretarjem za tehnologijo mag. Eduardom Mainonijem. Konkretno je šlo med drugim za podružnico celovškega Lake side parka v Sloveniji, ter za kooperacijo med Avstrijo in Slovenijo na področju raziskav v vzhodni in južni Evropi ob sodelovanju zvezne dežele Koroške.
Povabili so AACC, da se tudi v bodoče aktivno vključuje v tozadevne čezmejne aktivnosti.

 
Minister dr. Žagar sprejel predstavnika AACC

Minister vlade Republike Slovenije dr. Ivan Žagar, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike, je dne 28. aprila 2005 sprejel na razgovor generalnega tajnika AACC mag. Filipa Warascha in finančnega referenta iste organizacije mag. Štefana Lesjaka. Razgovoru, ki je tekel predvsem o možnostih bodočega sodelovanja, je prisotvoval tudi državni sekretar Franci Rokavec.

 

Seminar: vključevanje občin v pripravo državnega razvojnega programa 2007 in pripravo projektov EU za programsko obdobje 2007 - 2013

 
Na sliki z leve: Erik Švab, Jože Pregrad, župan iz Bistrice ob Sotli, Robert Smrdelj, predsednik Združenja, Bernard Sadovnik in Igor Roblek.

Združenje občin Slovenije je v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo in regionalno politiko R Slovenije organiziralo v petek, dne 1. aprila 2005 seminar na temo vključevanja občin v pripravo državnega razvojnega programa 2007 in pripravo projektov EU za programsko obdobje 2007 - 2013.
Seminar je pozdravil državni sekretar Franci Rokavec, predavali pa so strokovnjaki iz Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Agecije RS za regionalni razvoj.
Izkužnje in dobre prakse čezmejnega sodelovanja pa so predstavili Erik Švab, direktor Evroservica s.r.l. iz Trsta ter predstavnika AACC Bernard Sadovnik in dr. Igor Roblek. Slednja sta predvsem opisala vlogo AACC, ki se smatra predvsem kot lobist in katalizator za projektne ideje tu in onstran meje. V centru so včlanjeni tako predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem kot tudi pripadniki večinskega naroda. Že iz tega izhaja, da je pri sodelovanju možno doseči raznovrstne sinergije.
Poleg tega pa je AACC na osnovi pogodbe s Koroško deželno vlado pristojen za organizacijo in izvedbo raznih sestankov in razgovorov med pristojnimi političnimi predstavnikov na Koroškem in v Sloveniji ter za spremljanje delovnih zasedanj na področju turizma, infrastrukture, gospodarstva, tehnologije, kulture in čezmejne regionalne politike v prostoru Alpe-Jadran.

 
 
Z državnim sekretarjem tudi o čezmejnih projektih

Državni sekretar mag. Eduard Mainoni (na sliki v sredini) je v ponedeljek, dne 28. 2. 2005, obiskal nas sedež v Celovcu. S predsednikom AACC Bernardom Sadovnikom in generalnim tajnikom Filipom Waraschem se je pogovarjal o čezmejnih projektih na področju prometa, inovacij in tehnologije med Avstrijo, Slovenijo in drugimi državami bivše Jugoslavije.


 
 
AACC je povezal občini: Pobratenje med Vrbo in Bledom

Občini Vrba in Bled sta danes, 26. novembra 2004 svečano podpisali v Vrbi listino o pobratenju in s tem napravili korak v pravo smer.
Pred svečanostjo sta se župana Jože Antonič z Bleda ter Ferdinand Vouk z Vrbe s sodelavci sešla na sedežu AACC v Celovcu, Novi trg 7 z vodstvom AACC (obe občini sta članici centra) ter si ogledala vitrino v pasaži, ki okusno opozarja (tako udeleženci srečanja) na povezovanje obeh občin.

 
Koroški Slovenci ne smemo stati ob strani
pri sodelovanju med Koroško in Slovenijo

Predsednik Alpe jadranskega centra za čezmejno sodelovanje - AACC Bernard Sadovnik zavrača ponovna podtikavanja Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), da se je podal v finančno odvisnost od deželnega glavarja in deželne vlade.
"AACC nikoli ni skrival denarnih tokov s strani deželne vlade, kot to sugerira NSKS. Ta pogodba predstavlja samo en segment celovitega delovanja organizacije", ugotavlja Bernard Sadovnik.
Kot uspešno vzpostavlja dobre kontakte za plodno sodelovanje partnerska organizacija ECC iz Beljaka za Italijo, to vlogo v sodelovanju med Koroško in Slovenijo opravlja AACC.
"Prav ponosni smo, tako Sadovnik, da je naši organizaciji uspelo prevzeti pomembno vlogo posrednika dobrih odnosov in gospodarskih projektov med deželo Koroško in Republiko Slovenijo, kar je bilo potrjeno soglasno od vseh strank v koroški deželni vladi".
Sadovnik pričakuje, da koroški Slovenci izkoristimo to edinstveno priložnost in se vključujemo v čimvečji meri v to novo kvaliteto v prihodnost usmerjenega sodelovanja in da pustimo za sabo neplodna 70. leta prejšnega stoletja.

 
Pred pobratenjem Gospe Svete in Gornjega Grada

Močno delegacijo iz Gornjega Grada pod vodstvom župana Tonija Riflja je preteklo soboto, 6. novembra 2004 gostila tržna občina Gospa Sveta z županom dir. Richardom Brachmaierjem na čelu. V izčrpnem razgovoru, na katerem so sodelovali zastopniki vseh v občinskih svetih zastopanih strank, so se dogovorili za tesno sodelovanje na vseh ravneh. V ta namen bosta obe občini ustanovili kontaktno skupino, ki bo za vsako leto pripravila vsaj nekaj konkretnih projektov. Najprej bosta občini organizirali jezikovne tečaje za člane kontaktne skupine, občinske svetnike in druge zainteresirane občane jezikovna tečaja, v Gornjem Gradu nemškega, v Gospe Sveti pa slovenskega.
Kontakt med občinama je vzpostavil AACC, ki tudi naprej spremlja povezovanje.

^

 
 
AACC s pomembnimi na "ti in ti"

Eden izmed vzvodov za uspeh Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje je prav dobro poznanstvo z odločilnimi družbenopolitičnimi silnicami v našem skupnem prostoru. Tako se AACC uveljavlja kot kompetenten in zanesljiv partner tako na gospodarskem kot tudi na političnem parketu. Zgornja slika dokazuje prav slednje: nastala je ob seriji praznovanj 1000-letnice Bleda, kjer sta se finančni referent AACC Stefan Lesjak in generalni tajnik AACC Filip Warasch srečala s slovenskim ministrskim predsednikom Antonom Ropom, deželnim poslancem Willegerjem ter županom Bleda Jožetom Antoničem in z jegovo ženo (na sliki z desne proti leve).

^

 
 
AACC je sodeloval na delavnici SEP v Gornji Radgoni

Na povabilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je tudi AACC Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje sodeloval na delavnici Srednjeevropske pobude (SEP) v okviru 42. mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni dne 2. septembra 2004 na temo "Posredovanje, dobre izkušnje v prenosu uporabnega znanja na področju kmetijstva".
Delavnica je bila povezana tudi s srečanjem ministrov za kmetijstvo držav članic SEP, ki so se srečali z udeleženci SEP delavnice.
Cilj delavnice je bil izmenjava praktičnih izkušenj v projektnem vodenju, pri prenosu uporabnega znanja na področju kmetijstva, na področju alternativnih virov energije, proizvodnji varne hrane in celostnem razvoju vasi in podeželja. Udeleženci so dobili informacije kako pripraviti dobre trajnostne projekte in zagotoviti finančne vire za realizacijo le-teh.
Dipl. inž. Ernst Dragaschnig je za AACC na osnovi lastnih izkušenj predstavil sistem biomase za majhne individualne kmetije. V svojem izvajanju je ugotovil, da nudi lesna biomasa poleg drugih možnosti uporabe lesa tudi precejšen potencial kot surovina za okolju prijazno gorivo. Predvsem za kmetije z gozdom jet o zanimiva alternativa za kurjavo. To delo v gozdu se obrestuje čez leta na eni strani v obliki višjega letnega prirastka, na drugi strani se poboljša kakovost lesa.
Sodobne tehnologije za izkoriščanje lesne biomase so deloma že popolnoma avtomatizirane in energijsko visoko učinkovite. To velja, tako Dragaschnig, za kurilne naprave na polena prav tako kot za kurilne naprave na sekance ali na pelete. Tudi glede ugodja koriščenja so enakovredne tehnologijam na tekoča goriva.
Z ustreznimi finančnimi podporami, kot jih imamo npr. v Avstriji, postanejo tehnologije tudi ekonomsko interesantne.
Za ta dogodek so se posebej zanimale države Balkana in sosednih držav članic SEP: Avstrija, Italija, Albanija, Hrvaška, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Madžarska, Makedonija, Romunija, Slovaška ter Srbija in Črna Gora in seveda Slovenija.

^

 
 
Regije v "srcu Evrope" želijo tesneje sodelovati

V Goriških Brdih je v torek, 27. julija 2004, potekal na povabilo župana občine Brda Franca Mužiča posvet o prednostih in slabostih Evregije na območju Slovenije, Štajerske, Koroške, Furlanije – Julijske krajine in Veneta. Za brezhiben potek srečanja pa so skrbele organizacije AACC – Alpe jadranski center iz Celovca, Regijska razvojna agencija iz Nove Gorice ter European Crossborder Consulting iz Beljaka.
S strani dežele Koroške je na posvetu sodeloval deželni glavar dr. Jörg Haider, ki je največ pozornosti namenil konkretnim projektom, največ na področju turizma. Poudaril je, da bo evregija tudi stičišče treh glavnih evropskih kultur, slovanske, romanske in germanske. Izrazil je upanje, da bo Slovenija kmalu dobila pokrajine, kar bi olajšalo sodelovanje v evregiji.
Dr. Gerald Schöpfer, štajerski deželni svetnik za gospodarstvo in evropske zadeve je predvsem poudarl pomen skupnih projektov na področju sodelovanja izobraževalnih ustanov, Franco Iacop, deželni svetnik Furlanije – Julijske krajine za mednarodne odnose pa je menil, da postaja to območje srce Evrope. Floriano Pra, deželni svetnik Veneta za turizem je izrazil celo prepričanje, da bi v trenutku, ko doživlja Evropa gospodarsko krizo, evregija lahko bila izhod v sili za gospodarstvo območja.
Mag Primož Ilešič s službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pa je povedal, da je ustanavljanje Evregije nadaljevanje procesa, začetega z delovno skupnostjo Alpe-Jadran. Zato bo septembra v Celju srečanje pod naslovom »Slovenija na križišču evroregij«, na katero vabi ministrica mag. Zdenka Kovač.

Slikovna galerija

 
 
"SLOVENIJA NOVA ČLANICA V EU - PREDNOSTNE NALOGE 2004"

Na povabilo našega Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje se je v sredo, 7. julija 2004, srečal minister za evropske zadeve Republike Slovenije Milan Cvikl med drugim srečal z gospodarstveniki. Glavna tema njegovega referata: čezmejno sodelovanje, še posebej z vidika članstva Slovenije v Evropski uniji.
Celoten govor g. Cvikla v pisni obliki

 

 
FOTO:HBF/Pusch
 
Srečanje z zveznim predsednikom dr. Klestilom

V ponedeljek (14.6.2004) sta se predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik in generalni tajnik Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC) mag. Filip Warasch na Dunaju srečala s predsednikom avstrijskega parlamenta dr. Andreasom Kholom. V torek navrh pa je delegacijo sprejel zvezni predsednik dr. Thomas Klestil. Med drugim je dr. Klestil poudaril, da bo tudi po svoji odstopu z najvišjega mesta v državi ohranil stik z AACC, ker so "pobude in dejavnosti združenja pomembno vodilo za delovanje v skupni Evropi!"

 

1. zgornjekoroški praznik LESA

Naš član, podjetje Peter Seppele, prireja v soboto, 26. junija Dan oprtih vrat. Jasno, da vas tudi po tej poti na ta dogodek prisrčno vabimo.

 
Pohvala za našo informacijsko dejavnost

Generalna direktorica Avstrijske radiotelevizije ORF dr. Monika Lindner se je v posebnem pismu zahvalila za obvestilo o naši novi zloženki in na novo oblikovani domači strani. Hkrati izraža pohvalo in priznanje:
"Tako zloženka kot tudi domača strank sta zelo informativna in zelo dobro ponazarjata delovanje alpe-jadranskega centra. Čestitam!"

Faksimile pisma

^
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at